ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายไสว คงนันทะ ตำแหน่ง ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 28 เมษายน 2518 - 8 กรกฏาม 2526
2. นายชวนันท์ รัชตกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 8 กรกฏาม 2526 - 8 ธันวาคม 2530
3. นายบุญช่วย บุญญะภานุพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 8 ธันวาคม 2530 - 1 พฤศจิกายน 2533
4. นายวุฒิพงศ์ คงเสนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2533 - 6 พฤศจิกายน 2535
5. นางสุภรณ์ วิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2535 - 31 ตุลาคม 2537
6. นายวรศักดิ์ รังสิพิพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 พฤศจิกายน 2537 - 30 กันยายน 2545
7. นายพีระพงศ์ เจริญพันธุวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 12 ธันวาคม 2545 - 6 ธันวาคม 2550
8. นายวิเชียร เจริญครบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 21 มกราคม 2551 - 30 กันยายน 2556
9. นายประชัย พรสง่ากุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2556 - 3 พฤศจิกายน 2559
10. นายชาตรี อัครสุขบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน