วิสัยทัศน์

โรงเรียนมัธยมระดับแนวหน้า สร้างโอกาส สร้างปัญญา สร้างคุณค่าสู่สากล


อัตลักษณ์

"ลูก น.พ. รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม"


เอกลักษณ์

"สถานศึกษาพอเพียง"


พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. จัดการเรียนรู้ให้มีความรู้ตามตัวชี้วัด / มาตรฐานการเรียนรู้ และมีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล
3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า รู้รักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันตนเองจาก โรคภัย ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยี สื่อนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพ
5. บริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ยกระดับคุณภาพนักเรียน ด้วยแนวคิด No Child Left Behind น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชการที่ ๙ "เด็กรักครู ครูรักเด็ก" "ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง" ใส่ใจดูแล "เด็กหลังห้อง" เป็นพิเศษพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบผลสำเร็จตามศักยภาพของตนและจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ


เป้าประสงค์

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีความเป็นเลิศด้านต่างๆ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงปรสงค์และคำนิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
4. พัฒนาผู้เรียนให้ทรัพยากร รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัย ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมภิบาล

ตราประจำโรงเรียน

คบเพลิงเปล่งประกายรัศมี อยู่เหนืออักษรย่อของโรงเรียน ล้อมรอบด้วยปรัชญาและชื่อของโรงเรียน


สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน - เหลือง
สีน้ำเงิน : การอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข
สีเหลือง : แสงสว่างแห่งปัญญา


คำขวัญ

"ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนา สามัคคี"


คติธรรมประจำโรงเรียน

"ปญญา โลกสมิ ปชชโชโต"
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก