ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873651
Page Views 1499580
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสิทธิพงศ์ เหมนิธิ
ครู คศ.3

นางปนัดดา กองสุข
ครู คศ.3

นางสาวชุติมา คล้ำภิบาล
ครู คศ.3

นายจำเริญ จำนงประโคน
ครู คศ.2

นายสำราญ บัวชุม
ครู คศ.2

นางสาวสริตา มากชุมแสง
ครู คศ.2

นางกนกนาถ สิทธิธรรม
ครู คศ.2

นางสาวศิริวรรณ รักษาธรรม
ครู คศ.2

นางสาวผกามาศ อาญาเมือง
ครู คศ.2

นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์
ครู คศ.1

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะนามะทัง
ครู คศ.1

นายพุทธพร ศรีทะลับ
ครู คศ.1

นางสาวปาริฉัตร โพธิกุล
ครู คศ.1

นางสาวพรนภัทร ธุสาวัน
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีอภิภู พลเสพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรภิรมย์ แก้ววัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเรือนแก้ว บุณโถน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภัคษร พิมายนอก
ครูผู้ช่วย