กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสิทธิพงศ์ เหมนิธิ
ครู คศ.3

นางปนัดดา กองสุข
ครู คศ.3

นางสาวชุติมา คล้ำภิบาล
ครู คศ.3

นายสำราญ บัวชุม
ครู คศ.2

นางสาวสริตา มากชุมแสง
ครู คศ.2

นางกนกนาถ สิทธิธรรม
ครู คศ.2

นางสาวศิริวรรณ รักษาธรรม
ครู คศ.2

นางสาวผกามาศ อาญาเมือง
ครู คศ.2

นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์
ครู คศ.1

นางสาวรัตนาภรณ์ ปะนามะทัง
ครู คศ.1

นายพุทธพร ศรีทะลับ
ครู คศ.1

นางสาวพรนภัทร ธุสาวัน
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีอภิภู พลเสพ
ครู คศ.1

นางสาวกรรภิรมย์ แก้ววัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเรือนแก้ว บุณโถน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภัคษร พิมายนอก
ครูผู้ช่วย