กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศุภลักษณ์ ไชยชนะ
ครู คศ.3

นายสมศักดิ์ ชาติศักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวสายสุนีย์ ศรีทองสุข
ครู คศ.3

นายมนัส เข็มรัมย์
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ พรรคฐิน
ครู คศ.3

นางรัชดาภรณ์ เชื้อหงษ์
ครู คศ.3

นางวนัสนันท์ บัวชุม
ครู คศ.2

นางอภิญญา ยงศิริ
ครู คศ.2

นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
ครู คศ.3

นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวจิตอารีย์ วงศ์สมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวสุทิสา ปุยะติ
ครู คศ.1

นายขวัญชัย ทาโม้
ครูผู้ช่วย

นายเกียรติศักดิ์ ปักษี
ครูผู้ช่วย

นายบุญรักษ์ สร้อยชด
ครูผู้ช่วย