กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมนพ กึมรัมย์
ครู คศ.2

นายณัฐกิตติ์ สุรสรรค์สิริ
ครู คศ.3

นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์
ครู คศ.3

นายวราวุฒิ เหล่าจินดา
ครู คศ.1

นางสาวรัศมี หลอมประโคน
ครูผู้ช่วย