กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภาณุ ลุนพรม
ครู คศ.3

นายกุหลาบ แสนจันทร์
ครู คศ.3

นางลักขณา เลาหศิริวงศ์
ครู คศ.3

นางทิพวัลย์ ลุนพรม
ครู คศ.3

นางสมพร ไชยจักร
ครู คศ.3

นางสาวนพวรรณ วรครุฑ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชัญญา งามผิว
ครูผู้ช่วย

นางธันย์ชนก ศรีกระสังข์
ครูผู้ช่วย