กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภาณุ ลุนพรม
ครู คศ.3

นายกุหลาบ แสนจันทร์
ครู คศ.3

นางลักขณา เลาหศิริวงศ์
ครู คศ.3

นางทิพวัลย์ ลุนพรม
ครู คศ.3

นางสมพร ไชยจักร
ครู คศ.3

นางสาวนพวรรณ วรครุฑ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชัญญา งามผิว
ครูผู้ช่วย

นางธันย์ชนก ศรีกระสังข์
ครูผู้ช่วย

นายวัชรพงษ์ บูรณ์เจริญ
ครูผู้ช่วย