กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุเนตร บอกประโคน
ครู คศ.3

นายไพบูลย์ สนิทรัมย์
ครู คศ.3

นางปรียา บุตรไธสงค์
ครู คศ.3

นายรังสรรค์ สมศักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวสมพร เรืองไพศาล
ครู คศ.3

นางสาววาสนา กีรติรวีวัฒน์
ครู คศ.3

นางจิตรีวรรณ วุฒิปัญญาอิสกุล
ครู คศ.3

นางสิริลักษณ์ ผลาเลิศ
ครู คศ.3

นางพรพรรณ อาภรณ์พงษ์
ครู คศ.3

นางรัชนี บอกประโคน
ครู คศ.3

นางสาวรดาการ ปรางสุข
ครู คศ.3

นายสุพัฒน์ สีไลรัมย์
ครู คศ.1

นายอุทัย นาหนองขาม
ครู คศ.1

นางสาวศศิวิมล เงางาม
ครู คศ.1

นายสุวิศิษฐ์ ดีรบรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารียวัฒน์ พงษ์นิรันดร
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพรรณ บำรุงพงษ์
ครูผู้ช่วย