ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาววรกานต์ บุญกองชาติ
ครูอัตราจ้าง

นายสุรศักดิ์ วัชพืช
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัฒนาผู้เรียน)

นางสาวกฤษณา อินคะเนย์
พนักงานทำความสะอาด

นางดอกไม้ พัดทอง
พนักงานทำความสะอาด