ลูกจ้างประจำ

นายจำเริญ พลสม
ช่างไม้

นายบัวพันธ์ บุญเขื่อง
ช่างไม้

นายแสงอรุณ ด้ายกลาง
ช่างไม้

นายสุพล อัตโร
ช่างไม้

นายสมชาย ดิ่งกลาง
ช่างไม้

นายจำลอง วัชพืช
ช่างไม้

นายจำลอง รถเพ็ชร
ช่างไม้