กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอาคม ผลาเลิศ
ครู คศ.3

นางอรสา สุธีวรนันท์
ครู คศ.3

นางสาวภาสินี สุทธิธรรม
ครู คศ.3

นางกรรณิการ์ เลิศกระโทก
ครู คศ.3

นางณัฐกฤตา ศิริกิจ
ครู คศ.3

นางอาภาพร พระพาตะนันท์
ครู คศ.3

นางสุจีรัตน์ ชำนินอก
ครู คศ.3

นางธิติมา หิรัญอนันต์พงศ์
ครู คศ.3

นายสมชาย ชัยวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวแสงเทียน ศรีทองสุข
ครู คศ.3

นางสาวเสงี่ยม บุญล้อม
ครู คศ.2

นางสาวคำใต้ รูปโฉม
ครู คศ.2

นางสาวอรษา สงงาม
ครู คศ.1

นายสมศักดิ์ ติงสันเทียะ
ครู คศ.1

นางสาวนันธิดา ศรีสุพรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร นริตพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชาคริยา แสนโคตร
ครูผู้ช่วย

นายวิชชากร เกิดแสงรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธิษา บุญเจียม
ครูผู้ช่วย