กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขวัญหล้า เหล่าจินดา
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ แสนจันทร์
ครู คศ.3

นายอิศดล ชำนินอก
ครู คศ.3

นางศรีจันทร์ ภูชุม
ครู คศ.3

นางประทุมทอง สีเกาะ
ครู คศ.3

นายชาญณรงค์ อาภรณ์พงษ์
ครู คศ.3

นางรัตนาภรณ์ ประภาเวสัง
ครู คศ.2

นายชูชีพ ศรีเมือง
ครู คศ.2

นางสาวยุพิน ช่วยรัมย์
ครู คศ.2

นางเสาวริญญ์ นาหนองขาม
ครู คศ.2

นางสาวสุธาสินี สิงห์ประโคน
ครู คศ.1

นางสาวสดใส กองเงินนอก
ครู คศ.1

นางสาวรัชดาพร พลรักษา
ครู คศ.1

นายฆ้องเสฏวุฒิ ธานี
ครู คศ.1

นายนราศักดิ์ เสาว์ยงค์
ครู คศ.1

นางนารี สุขแสวง
ครู คศ.1