กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรินท์พัทธ์ วิเศษเบญจกุล
ครู คศ.1

นางมนนภา สุขรัตน์
ครู คศ.2

นางวรรณรวี ทึมกระโทก
ครู คศ.1

นางปนัดดา ยอดแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวจิลันดา รักไร่
ครูผู้ช่วย

นายณัฐกิตติ์ รินทรุด
ครูผู้ช่วย

นางสาวลัดดา สนิทพจน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชนี หงษ์ลอยลม
ครูผู้ช่วย