ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
1.  อาคารเรียน  โรงเรียนมีอาคารเรียน  จำนวน 4 หลัง อาคารฝึกงาน 4 อาคาร ดังนี้
         -  อาคาร 1 (แบบ 216 ก ปี 2518) เป็นอาคาร 2 ชั้น มีทั้งหมด 16 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียนและห้องต่างๆ
         -  อาคาร 2 (แบบ 216 ก ปี 2526) เป็นอาคาร 2 ชั้น มีทั้งหมด 16 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียนและห้องต่างๆ
         -  อาคาร 3 (แบบ 216 ล ปรับปรุง ปี 2531) เป็นอาคาร 2 ชั้น มีทั้งหมด 16 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียนและห้องต่างๆ
         -  อาคาร 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (แบบพิเศษ 5 ชั้น ปี 2540) เป็นอาคาร 5 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนและห้องต่างๆ
2.  อาคารฝึกงาน  อาคารฝึกงาน มีทั้งหมด 4 อาคาร เป็นอาคารชั้นเดียว มีจำนวนห้อง ดังนี้
         -  อาคาร  1  อาคารคหกรรม
         -  อาคาร  2  อาคารคหกรรม
         -  อาคาร  3  อาคารอุตสาหกรรม
         -  อาคาร  4  อาคารเกษตร
3.  หอประชุม  
         - 
หอประชุม 1 อาคารปรับปรุงและต่อเติมจากแบบ 107/29
4.อาคารกองอำนวยการ 
         - 
กองอำนวยการ 1 อาคาร เป็นอาคารสองชั้น มีห้องน้ำ 4 ห้อง
5.อาคารพฤกษศาตร์โรงเรียน 
         - 
อาคารพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 อาคาร เป็นอาคารชั้นเดียว มีห้องปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์                                            โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  ทั้งหมด 4 ห้อง