ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร

 1. นายไสว  คงนันทะ ตำแหน่ง  ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  28 เมษายน 2518 - 8 กรกฏาม 2526

2. นายชวนันท์  รัชตกุล ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  8 กรกฏาม 2526 - 8 ธันวาคม 2530

3. นายบุญช่วย  บุญญะภานุพล ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  8 ธันวาคม 2530 - 1 พฤศจิกายน 2533

4. นายวุฒิพงศ์  คงเสนา ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  1 พฤศจิกายน 2533 - 6 พฤศจิกายน 2535

5. นางสุภรณ์  วิจิตร ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  9 พฤศจิกายน 2535 - 31 ตุลาคม 2537

6. นายวรศักดิ์  รังสิพิพัฒน์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  10 พฤศจิกายน 2537 - 30 กันยายน 2545

7. นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  12 ธันวาคม 2545 - 6 ธันวาคม 2550

8. นายวิเชียร  เจริญครบุรี ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  21 มกราคม 2551 - 30 กันยายน 2556

9. นายประชัย  พรสง่ากุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  9 พฤศจิกายน 2556 - 3 พฤศจิกายน 2559

10. นายชาตรี อัครสุขบุตร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  4 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน