คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
     1.  รักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
     2.  ซื่อสัตย์สุจริต
     3.  มีวินัย
     4.  ใฝ่เรียนรู้
     5.  อยู่อย่างพอเพียง
     6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
     7.  รักความเป็นไทย
     8.  มีจิตสาธารณะ