ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873279
Page Views 1498372
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
     1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัยและรู้รัก  สามัคคี
     2. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างประสิทธิภาพ
     3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
     4. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดีและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
     5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและแสดงออกซึ่งความเป็นไทย  รู้รักสามัคคี  มีจิตอาสาพัฒนาสังคม
     6. ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และรักสิ่งแวดล้อม