เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
     1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัยและรู้รัก  สามัคคี
     2. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างประสิทธิภาพ
     3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
     4. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดีและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
     5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและแสดงออกซึ่งความเป็นไทย  รู้รักสามัคคี  มีจิตอาสาพัฒนาสังคม
     6. ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และรักสิ่งแวดล้อม