สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
              น้ำเงิน - เหลือง
     น้ำเงิน   หมายถึง  การอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข
     เหลือง  หมายถึง  แสงสว่างแห่งปัญญา