คำขวัญและคติธรรมประจำ
คำขวัญและคติธรรมประจำ
คำขวัญประจำโรงเรียน
      "ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนา สามัคคี"
 
คติธรรมประจำโรงเรียน
      "ปญญา โลกสมิ ปชชโชโต"
      ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก