เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
                                                                      คำร้อง - ทำนอง    นายบุญโสม   มะริดรัมย์
                                                                      เรียบเรียงเสียงประสาน   ว่าที่  ร.ต.  อุทิพย์   วงศ์สวัสดิ์

                  หนองกี่พิทยาคม                              สถาบันรื่นรมณ์   แหล่งสะสมวิชาการ
       เรานักเรียนพากเพียรเขียนอ่าน                       เคารพครูอาจารย์   ยึดมั่นกตัญญู
                  หนองกี่พิทยาคม  น้ำเงินเหลืองชื่นชม   คอยอบรมให้ก้าวไกล
       ให้ทุกคนรักมั่นร่วมใจ                                   เพื่อเทิดทูนเอาไว้   ซึ่งในสถาบัน
                  เกียรติประวัติเรานั้นเลื่องลือ                ว่าเราคือนักเรียนเพียรศึกษา
        นำความรู้นำวิชาที่เรียนมา                             ร่วมพัฒนา  สามัคคี  มีวินัย
                  เขตแคว้นแดนดินกว้างใหญ่                 อยู่ที่ไหนเราพี่น้องกัน
        สัญลักษณ์ น.พ. ร่วมสร้างสรรค์                     ให้เรารักกันผูกสัมพันธ์อันกลมเกลียว
                  ยามเรียนเราเรียนพากเพียรตั้งหน้า        การกีฬาเราเล่นด้วยใจซื่อตรง
        เพื่อประเทืองเกียรติศักดิ์ให้ดำรง                     สร้างสรรค์สังคมคนชมทั่วไทย
                  โรงเรียนของเราร่มเย็นสง่า                  พัฒนาการศึกษาไทยให้มั่นคง
        เพื่อนำทางส่องสว่างให้ยืนยง                         พวกเราชื่นชมตลอดกาล