ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873268
Page Views 1498361
พันธกิจ
พันธกิจ
พันธกิจ
    1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2551
    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามตัวชี้วัด / มาตรฐานการเรียนรู้  และมีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล
    3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  รู้รักษาสิ่งแวดล้อม  ดูแลป้องกันตนเองจาก
โรคภัย  ให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี  สื่อนวัตกรรม  และแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และเกิดประสิทธิภาพ
    5. บริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นการสร้างความสามัคคี  การมีส่วนร่วม
และยึดหลักธรรมาภิบาล