พันธกิจ
พันธกิจ
พันธกิจ
    1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2551
    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามตัวชี้วัด / มาตรฐานการเรียนรู้  และมีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล
    3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  รู้รักษาสิ่งแวดล้อม  ดูแลป้องกันตนเองจาก
โรคภัย  ให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี  สื่อนวัตกรรม  และแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และเกิดประสิทธิภาพ
    5. บริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นการสร้างความสามัคคี  การมีส่วนร่วม
และยึดหลักธรรมาภิบาล