อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์
         "ลูก  น.พ.  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม"
 
เอกลักษณ์
        บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  "สถานศึกษาพอเพียง"