วิสัยทัศน์โรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
           ภายในปี 2560  โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่สู่อาเซียน