ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873659
Page Views 1499588
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม	
	โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองกี่ เลขที่ 122 หมู่ 1 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
มีเนื้อที่ 50 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา รูปแบบของการรับนักเรียนเป็นแบบสหศึกษา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เปิดทำการสอนคร้ังแรกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียน
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีครูฝ่ายปฏิบัติการสอนจำนวน 4 คน โดยมีนายไสว คงนันทะ
เป็นผู้บริหารโรงเรียนตำแหน่งครูใหญ่ในขณะน้ัน
ในการเปิดทำการสอนครั้งแรกนั้น ยังไม่มีอาคารเรียนต้องไปอาศัยศาลาการเปรียญ วัดชัยมงคล
เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวก่อน ต่อมาได้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สิน เพื่อซื้อวัสดุ
ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2518 ในปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึ่งมีนักเรียนเพิ่ม โรงเรียนไม่มี สถานที่พอสำหรับนักเรียนที่จะเรียน จึงได้ขออนุญาตใช้หอประชุม
โรงเรียนบ้างหนองกี่ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่เป็นโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ เป็นที่เรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ตั้งและอาณาเขต
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม เลขที่ 122 หมู่ 1 ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
เนื้อที่ 50 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับถนนเทศบาล
ทิศตะวันออก ติดกับวัดชัยมงคล
ทิศใต้ ติดกับถนนโชคชัย - เดชอุดม
ทิศตะวันตก ติดกับโรงพยาบาลหนองกี่

 
เบอร์โทรศัพท์และโทรสารของโรงเรียน
โทรศัพท์
งานสารบรรณ (หน้าห้อง ผอ.) 0-4464-1146
ฝ่ายพัฒนานักเรียน 0-4464-1130
ฝ่ายวิชาการ 0-4464-1131
งานการเงิน / งานพัสดุ 0-4464-1191
งานบุคคล 0-4464-1324
ห้อง ICT 0-4465-3365
โทรสาร : 0-4464-1130 , 0-4464-1131 , 0-4464-1191