ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

 

 

ประวัติโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม	
	โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองกี่ เลขที่ 122 หมู่ 1 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
มีเนื้อที่ 50 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา รูปแบบของการรับนักเรียนเป็นแบบสหศึกษา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เปิดทำการสอนคร้ังแรกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียน
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีครูฝ่ายปฏิบัติการสอนจำนวน 4 คน โดยมีนายไสว คงนันทะ 
เป็นผู้บริหารโรงเรียนตำแหน่งครูใหญ่ในขณะน้ัน
	ในการเปิดทำการสอนครั้งแรกนั้น ยังไม่มีอาคารเรียนต้องไปอาศัยศาลาการเปรียญ วัดชัยมงคล
เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวก่อน ต่อมาได้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สิน เพื่อซื้อวัสดุ
ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2518 ในปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึ่งมีนักเรียนเพิ่ม โรงเรียนไม่มี สถานที่พอสำหรับนักเรียนที่จะเรียน จึงได้ขออนุญาตใช้หอประชุม
โรงเรียนบ้านหนองกี่ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ เป็นที่เรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ตั้งและอาณาเขต
	โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม เลขที่ 122 หมู่ 1 ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
	เนื้อที่ 50 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
	ทิศเหนือ		ติดกับถนนเทศบาล
	ทิศตะวันออก	ติดกับวัดชัยมงคล
	ทิศใต้		ติดกับถนนโชคชัย - เดชอุดม
	ทิศตะวันตก		ติดกับโรงพยาบาลหนองกี่

 
เบอร์โทรศัพท์และโทรสารของโรงเรียน
โทรศัพท์
	งานสารบรรณ (หน้าห้อง ผอ.)	0-4464-1146
	ฝ่ายพัฒนานักเรียน		0-4464-1130
	ฝ่ายวิชาการ			0-4464-1131
	งานการเงิน / งานพัสดุ		0-4464-1191
	งานบุคคล			0-4464-1324
	ห้อง ICT			0-4465-3365
โทรสาร	: 0-4464-1130 , 0-4464-1131 , 0-4464-1191