ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873271
Page Views 1498364
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน

สิงที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน

1

ด้านวิชาการ

1.วิเคราะห์เครื่องมือการวัดผลประเมินผล

2.พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ทศวรรษที่ 21

3.ปรับปรุงเครื่องมือ  สื่อ  อุปกรณ์ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย

2

ด้านกายภาพ

ให้มีอาคารประกอบการอย่างเพียงพอและเหมาะสม  เช่น หอประชุม,

โรงอาหาร,อาคารเรียนไม่ครบ ต้องเดินเรียน ,

(ขาดห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ ,สังคมศึกษาฯ ,ภาษาไทย)

3

ด้านการบริหาร

บริหารแบบธรรมมาภิบาล

4

ด้านบุคลากร

พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  มีคุณสมบัติที่จะเป็นครูในทศวรรษที่ 21

5

ปัญหาที่โรงเรียนพบ

และต้องการสนับสนุน

1.ขาดงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้

   ในโรงเรียน

2.นักเรียนไม่มีสถานที่ดำเนินกิจกรรมรวมได้  ทำให้เสียเวลา ยุ่งยาก

  ต่อการบริหารจัดการ

3.สื่อ อุปกรณ์  และเทคโนโลยีไม่เพียงพอกับจำนวนห้องเรียน

4.จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากเกินไป

5.เจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านต่างๆ  ไม่มี  ทำให้โรงเรียนเสียงบประมาณ 

   ในการจ้างมาก  และครูผู้สอนต้องรับภาระงานพิเศษ 

   นอกจากงานสอนเป็นจำนวนมากเกินไป