สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน

สิงที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน

1

ด้านวิชาการ

1.วิเคราะห์เครื่องมือการวัดผลประเมินผล

2.พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ทศวรรษที่ 21

3.ปรับปรุงเครื่องมือ  สื่อ  อุปกรณ์ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย

2

ด้านกายภาพ

ให้มีอาคารประกอบการอย่างเพียงพอและเหมาะสม  เช่น หอประชุม,

โรงอาหาร,อาคารเรียนไม่ครบ ต้องเดินเรียน ,

(ขาดห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ ,สังคมศึกษาฯ ,ภาษาไทย)

3

ด้านการบริหาร

บริหารแบบธรรมมาภิบาล

4

ด้านบุคลากร

พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  มีคุณสมบัติที่จะเป็นครูในทศวรรษที่ 21

5

ปัญหาที่โรงเรียนพบ

และต้องการสนับสนุน

1.ขาดงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้

   ในโรงเรียน

2.นักเรียนไม่มีสถานที่ดำเนินกิจกรรมรวมได้  ทำให้เสียเวลา ยุ่งยาก

  ต่อการบริหารจัดการ

3.สื่อ อุปกรณ์  และเทคโนโลยีไม่เพียงพอกับจำนวนห้องเรียน

4.จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากเกินไป

5.เจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านต่างๆ  ไม่มี  ทำให้โรงเรียนเสียงบประมาณ 

   ในการจ้างมาก  และครูผู้สอนต้องรับภาระงานพิเศษ 

   นอกจากงานสอนเป็นจำนวนมากเกินไป