ข้อมูลผู้ปกครอง
ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลผู้ปกครอง

1

อาชีพ

 อาชีพ

ราชการ

เกษตรกร

รับจ้าง

ค้าขาย

ไม่ทำงาน

อื่นๆ

จำนวน

128

1230

573

319

0

146

ร้อยละ

5.34

51.33

23.91

13.31

0.00

60.93

2

รายได้ต่อปี

 รายได้ต่อปี

0-10,000

10,000-20,000

20,001-50,000

มากกว่า 50,000

จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว(คน)

จำนวน

61

197

559

1,587

4

ร้อยละ

2.53

8.19

23.25

66.04