สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน

1

สื่อหนังสือ

 

 

      - ชั้นปี

 

 

      - สาระวิชา

 

 

      - ชุดหนังสือ

 

 

      - สำนักพิมพ์

 

2

สื่อดิจิทัล

 

 

      - ชั้นปี

 

 

      - สาระวิชา

 

 

      - ประเภทที่ใช้ (1.CD /โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,
        2.อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ ,3.Application)

 

 

      - บริษัทผู้ผลิต