อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน

อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน

1

จำนวนคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน

 

2

จำนวนคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ

 

3

จำนวน Tablet  ในการเรียนการสอน

 

4

จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้

 

5

จำนวน Tablet  ที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้