ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)

1

ปี พ.ศ.

 

2

ระดับชั้น (ม.3,ม.6)

 

3

รายวิชา (8 กลุ่มสาระ)

 

4

คะแนน O-net ตาม 8 สาระวิชาของโรงเรียน