ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

1

การประเมิน สมศ.รอบ3  (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

ยังไม่ได้รับการประเมิน สมศ.รอบ3

2

ต้องการให้ชุมชนร่วมสนับสนุนอย่างไร

ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากร

3

ผู้บริหารสามารถมีส่วนร่วมกับชุมชนได้มากน้อยแค่ไหน 
เพราะอะไร

ร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนทุกๆด้าน