ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)

ข้อมูลการเข้าร่วม โรงเรียนสุจริต

1

โครงการที่ 1

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

 

ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนในฝัน

1

โครงการที่ 1

โครงการส่งเสริมทักษะด้าน ICT

2

โครงการที่ 2

โครงการส่งเสริมด้านคณิตศาสตร์

3

โครงการที่ 3

โครงการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์

 

ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสีขาว

1

โครงการที่ 1

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2

โครงการที่ 2

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3

โครงการที่ 3

โครงการสามประสาน  บ้าน  วัด  โรงเรียน

4

โครงการที่ 4

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ

5

โครงการที่ 5

โครงการคุณธรรมจริยธรรม

6

โครงการที่ 6

โครงการดนตรี  ศิลปะ  กีฬา

7

โครงการที่ 7

โครงการกีฬาสี