ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู

ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู

1

(ผู้บริหาร)ต้องการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรใดบ้าง

- จริยธรรมสำหรับนักบริหาร

- ทักษะการบริหารแนวใหม่

- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี

2

(ครู)ต้องการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรใดบ้าง
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะการบริหารในทศวรรษที่ 21

- การวิจัยทางการบริหาร